Tumblelog by Soup.io
  • farum
  • niespodziewanka
  • biohzdr
  • agatoni
  • czinok
  • panpancerny
  • zachlanny
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Kontrust - Hey DJ!
6854 00a3 500
Reposted fromtfu tfu viaUbik Ubik
8031 e9dc 500
battle toad
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
5564 d3e1 500

your-glasgow-smile:

Y u touch me

"Ewentualnie mogę Ci wysłać jakieś psychotropy których już nie łykam. Mam kilka opakowań leków których już nie biorę."
Przeczytaj kilka razy co napisałeś i zastanów się jakie mogłoby to mieć konsekwencje. Jeśli nadal nie widzisz problemu, weź duży rozpęd i pierdolnij głową w najbliższą ścianę.
@persona-non-grata to miłe otrzymywać tyle uwagi, ale dla własnego dobra, nie ciągnij tematu na tej popieprzonej stronie, tylko idź do lekarza.
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn
6921 4218 500
A dog poses with a pipe. 1875
Reposted fromescapism escapism viamangoe mangoe
5102 3d6f 500
Reposted fromncms ncms viaUbik Ubik
1738 e591
im done
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viagabor gabor
Reposted fromFlau Flau viaUbik Ubik
Tusk is a fucking moron
Reposted fromUbik Ubik
5211 c2f6 500
Nie siedź tak w kącie...
Reposted fromjankoza jankoza viaUbik Ubik
2584 4eaa
Reposted fromkaiee kaiee viapankamien pankamien
5181 a1aa
Reposted fromgreensky greensky viawrite-url-here write-url-here

June 25 2017

Reposted fromDennkost Dennkost vianaich naich
2885 8dac
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianaich naich
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viamangoe mangoe
1726 e127 500
Reposted frombukoz bukoz
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl